Anvendelsesområde for disse betingelser

Nærværende betingelser fastlægger de vilkår, der gælder for anvendelse af Canvas Planner. Canvas Planner er en webbaseret tjeneste som udbydes af:

Canvas Planner ApS
Aldersrovej 34
8200 Aarhus N
Danmark

E-mail: hello@canvasplanner.com
Cvr-nr: 35669795

Softwaren Canvas Planner benævnes i det følgende “CP”.

Disse betingelser blev opdateret og effektive den 22. oktober 2018.
Gå direkte til:
Persondatapolitik
Databehandleraftalen

Handelsbetingelser

Brugsret

Brugsret forudsætter oprettelse af medlemsskab. Indholdet af ydelsen varierer efter, hvilken type af medlemskab brugeren opretter.

Brugsret forudsætter brugerens korrekte opfyldelse af aftalen. Dette inkluderer rettidig betaling af vederlag, såfremt medlemskabet er af typen Business, Business+ eller Organisation.

CP tilbyder en gratis prøveperiode på 14 dage (Business+ abonnement). Efter endt prøveperiode og såfremt brugeren ikke ønsker at betale for et abonnement, overgår brugeren til en gratis version med begrænset adgang. Ønskes adgang til mere end 1 workspace efter endt prøveperiode, skal vederlag betales for medlemskab af typen Business, Business+ eller Organisation.

Brugeren samtykker ved oprettelse af en profil hos CP, at brugeren accepterer vilkår for CP. Hvis brugeren vælger at acceptere nyhedsbreve fra CP, så accepteres det, at CP kan udsende e-mails, eller anden elektronisk kommunikation, til brugeren med et kommercielt indhold af relevans for CP og brugerens brug heraf.

Fortrolighed og tavshedspligt

Udover de data, der er indlagt i systemet, behandler CP også alle andre oplysninger om brugeren og brugerne fortroligt, og CP iagttager ubetinget tavshedspligt vedrørende øvrige oplysninger om brugeren, medmindre der er tale om oplysninger, som i forvejen er kendt i offentligheden. CP forbeholder sig dog ret til at anvende brugeren som referencekunde, men må ikke uden konkret aftale med brugeren henvise potentielle kunder til at kontakte brugeren.

Brugeren indestår selv for, at tredjemand, som har fået adgang til brugerens projekt(er) via samtykke fra brugeren, behandler oplysninger i systemet fortroligt. Brugeren og sådanne tredjemænd er forpligtede til at hemmeligholde brugernavne og adgangskoder. Tredjemands misbrug af adgang til systemet er CP uvedkommende. Såfremt brugeren eller sådan tredjemand mister brugernavn/adgangskode, eller der er opstået risiko for, at disse er kommet til uvedkommendes kendskab, kan de ændres efter henvendelse til supporten hos CP.

Medlemskab

Oprettelse af medlemskab, og brug af CP, forudsætter, at brugeren er myndig, ikke er under nogen form for værgemål og ikke har indskrænket den retslige handleevne, eller at CP anvendes med samtykke fra værge.

Medlemskab løber, indtil det opsiges af en af parterne i overensstemmelse med denne aftale. Såfremt medlemskabet ikke opsiges i overensstemmelse hermed, fornyes medlemskabet automatisk for en periode, som er identisk med den seneste af brugeren valgte. Gratis medlemskab kan opsiges uden varsel.

Hvis der er tale om et medlemskab, som forudsætter betaling, forfalder vederlaget til betaling omgående.

Betaling sker forud for en måned eller et år ad gangen (abonnementsperioden). Ved for sen betaling vil CP kunne kræve betaling af morarenter og rykkergebyrer efter renteloven, ligesom CP forbeholder sig ret til at hæve aftalen og slette brugerens data i tilfælde af væsentlig misligholdelse.

CP forbeholder sig ret til at regulere priserne. Brugeren vil blive varslet skriftligt om ændring af priserne med rimelig varsel, inden prisændringerne træder i kraft, hvilket tidligst kan ske med virkning for kommende abonnementsperiode.

Ydelserne og serviceniveau

CP tilstræber den højest mulige oppetid for CP. Al planlagt vedligeholdelse foretages i videst muligt omfang til mindst mulig gene for brugeren. CP kan i større eller mindre omfang være utilgængeligt pga. vedligeholdelsesarbejder, og CP kan af tvingende sikkerhedsmæssige årsager eller for at rette kritiske fejl være nødsaget til at tage dele af eller hele CP ud af drift for at beskytte systemet og brugerens data mod fare. CP vil dog i videst muligt omfang advisere brugeren pr. e-mail ved sådanne indgreb.

Der vil blive reageret hurtigst muligt på alle hændelser, der har betydning for brugerens anvendelse af CP.

CP tilstræber at opretholde en kontinuerlig drift, herunder løbende at vedligeholde CP ved at rette fejl og uhensigtsmæssigheder samt løbende at videreudvikle systemet med udbygning af eksisterende funktionalitet samt udvikling af ny funktionalitet. Fejl rettes inden rimelig tid i forhold til fejlens karakter og indvirkning på CP.

CP kan i intet tilfælde forpligtes til at reetablere data. CP fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med reetablering af data ved et eventuelt nedbrud, herunder erstatningsansvar for såvel brugerens direkte som indirekte tab. Brugeren bør selv sikre sig backup af sine indlagte data.

Ændring af vilkår og betingelser

CP forbeholder sig retten til at ændre i vilkår og betingelser af nærværende aftale på et hvilket som helst tidspunkt. Ved opdatering af nærværende aftale vil dette kunne ses under Betingelser på CPs hjemmeside. Brugeren er ansvarlig for at holde sig opdateret og læse betingelserne. Ved fortsat brug af CP vil brugeren bliver underlagt de opdaterede betingelser.

Support

CP yder i rimeligt omfang brugeren support vedrørende brug af CP. Support omfatter alene vejledning og konkret rådgivning i anvendelsen af CP og ikke egentlig uddannelse i brug af CP og omfatter ej heller teknisk rådgivning eller fejlfinding i brugeren it-system.

Meldinger om fejl og driftsproblemer kan anmeldes via Intercom chat i CP eller via CPs support på e-mail:

hello@canvasplanner.com

Support ydes på hverdage inden for normal arbejdstid, mandag-fredag mellem kl. 09.00 og kl. 16.00 undtagen helligdage.

Ophør af aftalen og misligholdelse

Et gratis medlemskab kan opsiges af brugeren uden varsel og kan af CP opsiges med et varsel på 30 dage fra udgangen af en kalendermåned.

En aftale om et medlemskab, som forudsætter betaling, kan opsiges af hver af parterne til udgangen af en abonnementsperiode med et varsel på 30 dage.

CP forbeholder sig ret til at hæve aftalen med brugeren, herunder at slette eller redigere i brugerens indhold hos CP, i tilfælde af brugerens væsentlige misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse fra brugerens side anses ligeledes handlinger foretaget af tredjemand, som har fået adgang til brugerens konto hos CP via samtykke fra brugeren, såfremt disse ville udgøre væsentlig misligholdelse, i fald brugeren selv havde foretaget dem.

Enhver forsinkelse med betaling vil kunne blive anset som væsentlig misligholdelse. Det vil altid blive betragtet som væsentlig misligholdelse fra brugerens side, såfremt betaling ikke er kommet frem til CP senest 15 dage fra den dag, hvor betalingen burde have været kommet frem. CP forbeholder sig i et sådant tilfælde ret til, uden yderligere varsel, at slette brugerens indhold og medlemskab hos CP.

CP påtager sig ikke i øvrigt nogen forpligtelse til ved ophør at udlevere/tilbagelevere brugerens data til brugeren.

CP er ikke i noget tilfælde efter udløbet af opsigelsesfristen, eller efter at have ophævet aftalen, forpligtet til at tilbagelevere eller bevare brugerens data eller andet.

Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis brugeren er forbruger, har brugeren ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for en frist på 14 dage fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag eller en søndag, udløber fristen den følgende hverdag.

For at udøve fortrydelsesretten skal brugeren meddele sin beslutning herom til: Canvas Planner ApS, Aldersrovej 34, 8200 Aarhus N, Danmark eller via e-mail: hello@canvasplanner.com i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Brugeren kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular i bunden af denne side, men det er ikke obligatorisk. Formularen kan også findes på adressen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis brugeren sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis brugeren udøver fortrydelsesretten i denne aftale, refunderer CP alle betalinger modtaget fra brugeren uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor CP har modtaget meddelelse om brugerens beslutning om at fortryde denne aftale. CP gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som brugeren benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre brugeren udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges brugeren ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Fortrydelsesretten gælder udelukkende for forbrugere.

Immaterielle rettigheder

CP har samtlige rettigheder til tjenesten, herunder samtlige ophavsrettigheder, evt. varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder. Brugeren eller tredjemand, som har fået adgang til brugerens konto på CP via samtykke fra brugeren, må ikke bryde eller forsøge at bryde licenskoder, fjerne indlagte spærringer på funktionalitet eller tilknytte yderligere brugere, end hvad der følger af brugerens type af medlemskab. Enhver krænkelse af CP’ rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende aftale.

Ansvarsbegrænsninger

CP FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR BRUGERENS INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, HERUNDER DRIFTSTAB, TAB AF FORVENTET INDTJENING, TAB AF AVANCE, TAB AF GOODWILL, TAB/BESKADIGELSE AF DATA ELLER TAB AF ENHVER ANDEN TYPE FORRETNINGSMÆSSIG AFBRYDELSE ELLER ØKONOMISK FØLGESKADE, SOM MÅTTE OPSTÅ VED BRUG AF SYSTEMET ELLER MANGELFULD/UTILSTRÆKKELIG PRÆSTATION VED SYSTEMET ELLER LEVERING AF ØVRIGE YDELSER EFTER NÆRVÆRENDE AFTALE. CP FRASKRIVER SIG TILSVARENDE ET SÅDANT ANSVAR FOR SÅDANNE TREDJEMÆND, SOM HAR FÅET ADGANG TIL BRUGERENS KONTO HOS CP VIA SAMTYKKE FRA BRUGEREN.

CP’ SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR TAB ELLER SKADE KAN I INTET TILFÆLDE – UANSET GRADEN AF UAGTSOMHED – OVERSKRIDE ET BELØB, DER SVARER TIL DEN AF BRUGERENS INDENFOR DE SENESTE 12 MÅNEDER BETALTE PRIS FRA STIFTELSE AF KRAVET.

Force Majeure

CP kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab, som brugeren, eller tredjemænd, som har fået adgang til brugerens projekt(er) hos CP via samtykke fra brugeren, måtte lide direkte eller indirekte som følge af, at CP på grund af en force majeure situation er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale. Force majeure situationer er bl.a. krig, mobilisering, terrorangreb, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, oversvømmelse og anden vandskade, import- og eksportrestriktioner, virusangreb, sygdom hos nøglemedarbejdere, strømsvigt, svig/nedbrud i tredjemands teleforbindelser samt andre uforudsete omstændigheder, som CP ikke ved udfoldelse af rimelige foranstaltninger kunne have forhindret.

Såfremt en force majeure situation har varet i mere end 90 dage, er brugeren berettiget til at annullere aftalen, og CP er herefter forpligtet til senest 30 dage herefter at tilbagebetale en forholdsmæssig andel af et evt. forudbetalt beløb beregnet fra annulleringstidspunktet og frem til udgangen af den aftalte periode, dog maksimalt til udgangen af et kvartal.

Overdragelse

Brugeren kan ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser efter nærværende aftale til tredjemand.

CP er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser efter nærværende aftale til tredjemand.

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist, som måtte udspringe af nærværende vilkår og anvendelsen af CP skal anlægges ved retten i Herning. Tvisten afgøres efter anvendelse af dansk ret.

 

 

Persondatapolitik

Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvorledes CP indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os dvs. navn (valgfrit), virksomhed (valgfrit), e-mail og password. CP er dataansvarlig for dine personoplysninger.

 

INDSIGT

Såfremt en bruger ønsker at se, hvilke oplysninger CP har gemt på brugeren, så rettes henvendelse til CP. Al henvendelse til CP vedr. vores persondatapolitik kan ske via e-mail til: hello@canvasplanner.com

 

Brugerens data

CP indsamler persondata fra brugeren i form af navn (valgfrit), virksomhed (valgfrit) e-mail og password. Persondataoplysningerne opbevares, så brugeren kan tilgå sit arbejde i CP igen dvs. Det er den måde, hvorpå brugerens profil kobles til brugeren.

CP opbevarer den data, brugeren lægger i systemet, men dataen distribueres ikke videre og anvendes ikke af CP.  Det er brugeren, der ejer de data, der indlægges af brugeren, og data, der indlægges, sker på brugerens eget ansvar.

Brugeren er selv ansvarlig for det materiale som brugeren, eller sådanne tredjemænd, som har fået adgang til brugerens konto hos CP via samtykke fra brugeren, uploader, behandler, redigerer eller på nogen anden vis måtte anvende på CP.

Det påhviler brugeren selv at sikre sig, at indsamlingen, brugen og distributionen af de indlagte data sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder ved iagttagelse af GDPR, såfremt der er tale om personhenførbare data.

CP forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale, som måtte krænke lovgivning, tredjemands rettigheder eller i øvrigt være af en karakter, som måtte være stødende eller kan fremkalde ansvar for CP.

CP forbeholder sig ret til uden varsel og uden ansvar for CP at slette, spærre eller begrænse alle profiler hos CP, som måtte indeholde eller på nogen måde behandle sådant materiale.

CP vil ikke afsløre eller distribuere brugerens data til tredjemand bortset fra det tilfælde, hvor en offentlig myndighed med hjemmel i lovgivningen anmoder om en sådan indsigt, herunder hvis en domstol pålægger CP at videregive konkrete oplysninger.

 

Adgang til data

Brugeren er selv administrator for sin konto hos CP. Brugeren kan give øvrige brugere adgang til sine workspaces i overensstemmelse med den type af medlemskab, brugeren har tegnet. Det er brugeren og sådanne tredjemænd, som har fået adgang til brugerens konto hos CP via brugerens samtykke, der bestemmer, hvem der skal have adgang til konkrete data på systemet.

Brugeren er forpligtet til at skadesløsholde CP for ethvert krav, som måtte fremkomme som følge af brugerens eller tredjemands, som har fået adgang til brugerens konto hos CP via samtykke fra brugeren, misbrug af systemet og retsstridige adfærd i øvrigt.

Sikkerhed

Brugerens data behandles og opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og CP indestår for, at CP til enhver tid teknisk er opsat i overensstemmelse med det, der til enhver tid må betragtes som ”god it-sikkerhedsskik”, og at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vil blive iagttaget, herunder at reglerne i GDPR er iagttaget.

CP indestår for, at der er truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Konstateres der sikkerhedsbrud eller forhold, hvor der er begrundet mistanke om, at brugerens data er blevet kompromitteret, vil brugeren omgående blive underrettet herom.

CP skal på brugerens anmodning give brugeren tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet, herunder loyalt besvare spørgsmål fra brugeren og Datatilsynet om sikkerhed og relevante procedurer i forbindelse med overholdelse af GDPR.

 

Underdatabehandlere

Formålet og omfang

Persondataoplysningerne opbevares, så brugerne kan tilgå deres arbejde i CP. Dette gøres vha. Sharksmedia. Data lagres i en database placeret hos en professionel hostingudbyder i Tyskland, med faktiske lokationer på datacentre i Nuremberg og Falkenstein.

Hostingudbyderen er ISO 27001 certificeret, hvilket betyder at deres faciliteter overholder strenge krav til sikkerhed, teknik og infrastruktur. Den løbende kontrol sikrer, at brugerens data altid opbevares i infrastruktur, som overholder meget strenge standarder og som har implementeret ISMS.

CP indsamler information om, hvor ofte brugere er aktive i programmet, som et led i CP’s service. Disse informationer bruges til at sikre, at brugeren får en optimal indkøring i programmet, så CP skaber mest mulig værdi for brugeren. Dette gøres vha. Intercom, som benyttes til arbejdet med kundesucces.

I tilfælde af betaling med betalingskort, så anvender CP fire eksterne leverandører til at håndtere denne del af processen. Det skyldes, at CP gerne vil have optimal sikkerhed mht. kortoplysningerne, så vi har derfor ikke noget gemt på vores server. Oplysningerne bliver lageret, krypteret og beskyttet vha. Clearhaus, Quickpay, Dinero og Upodi, som hver tager sig af forskellige dele af processen.

Til håndteringen af potentielle nye kunder benytter CP Hubspot som CRM system. Leads som ikke bliver til noget slettes efter 5. år med mindre, CP bliver bedt om at slette det før.

CP sender nyhedsmails ud til de brugere, der har givet samtykke til det. Denne e-mailliste bliver gemt via Mailchimp, hvorfra CP også sender nyhedsmails. Brugere kan altid afmelde sig nyhedsbrevet.

CP benytter Hotjar og Googles følgende to programmer: Google Analytics (GA) og Google Tag Manager til at indsamle information om, hvilke sider på CP’ hjemmeside (WordPress), der bliver besøgt inkl. hvilke knapper, der klikkes på. I den forbindelse indsamler GA anonyme oplysninger om besøgende brugere ud fra deres alder, køn, geografiske placering osv. Denne data bruges udelukkende til at forbedre CP’ hjemmeside for de besøgende.

I tilfælde af at en bruger ønsker at se CP’ databehandleraftaler med underdatabehandlerne, så rettes henvendelse til CP via hello@canvasplanner.com, hvorefter CP kan hjælpe med dette.

 

Liste af underdatabehandlere:

MailChimp
WordPress
Google
Quickpay
Clearhaus
Dinero
Upodi
Intercom
SharksMedia
Hotjar

CP benytter disse underdatabehandlere til at sikre leverancen af et godt produkt samt til at sikre sikkerheden af betalingsoplysninger. Al henvendelse til CP vedr. vores underdatabehandlere kan ske via e-mail til: hello@canvasplanner.com

Handlingsplan

SLETNING

Brugeren kan altid bede om at få sin profil slettet (at blive glemt) eller selv slette sin profil, hvis vedkommende ønsker det.

Kontakt CP via chatten i Intercom eller via mail: hello@canvasplanner.com

I tilfælde af en bruger ønsker at slette sine oplysninger selv, så kan vedkommende gøre dette via sin konto. Dette gøres ad 2 trin. 1) Først skal brugeren slette sine workspaces. 2) Herefter skal brugeren slette sin profil under Min Konto. Profilen vil herefter blive slettet, og intet andet er opbevaret. Hvis brugeren er inviteret ind til andre brugeres workspaces, så vil brugeren blive fjernet fra disse, men indholdet vil forblive intakt.

Hvis en profil ikke har været aktiv i 9 måneder, så slettes den fra CP’ daglige supportprogram Intercom, som CP bruger til at hjælpe med at onboarde brugere og yde løbende support.

Efter 5 år sletter CP inaktive profiler i CP’ backend på serveren samt i Upodi.

 

Databehandleraftale

Her kan du se den databehandleraftale, der ligger til grund for behandling af persondata, når du er kunde hos CP.

Du kan se den fulde databehandleraftale her. Har du brug for at få en underskrevet kopi af  databehandleraftalen, så kan du downloade den og sende en underskrevet version til hello@canvasplanner.com, hvorefter vi sender den underskrevet retur.

 

BILAG A: databehandleraftale

BILAG B: Formular til brug for fortrydelse